Monday, February 27, 2017

长恨歌剧(李逸)


1973年可悲可泣爱情歌剧

《长恨歌》

李逸唱演陈临风
邱清云唱演云大章
陈美凤唱演白玉树

剧情说白:刘夏仙
录音效果:大马录音室
                    罗瑞华,丘光裕
封面设计:Johnson Koo
摄影        :符诗云
音乐伴奏:铃声乐队

编剧指导:陈飘逸

请点击:长恨歌剧

No comments: